Imprint
Začiatočná strana >  Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov na jeden pohľad

Všeobecné upozornenia
Nasledujúce upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých sa môžete vy osobne identifikovať. Podrobné informácie k téme ochrany osobných údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov, uvedenom pod týmto textom.

Záznam osobných údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za záznam osobných údajov na tejto webovej stránke?
Spracovanie osobných údajov na tejto webovej stránke sa uskutočňuje prostredníctvom prevádzkovateľa webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zaznamenávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje sa získajú takým spôsobom, že nám ich oznámite. Pritom môže ísť napríklad o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sa automaticky zaznamenajú pri návšteve webovej stránky prostredníctvom našich IT-systémov. To sú predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo presný čas vyvolania stránky). Záznam týchto údajov sa uskutočňuje automaticky, hneď ako vstúpite na našu webovú stránku.

Načo používame vaše osobné údaje?
Časť osobných údajov sa získava, aby bolo možné zaručiť bezchybnú prípravu webovej stránky. Ostatné osobné údaje sa môžu použiť na analýzu vášho správania pri používaní.

Aké práva máte vzhľadom na vaše osobné údaje?
Máte právo kedykoľvek obdržať bezplatne informáciu o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto osobných údajov. K tomu, ako aj k ďalším otázkam k téme ochrany osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Ďalej vám prináleží právo na sťažnosť na kompetentnom dozornom úrade.

Okrem toho máte právo za určitých okolností požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Detaily k tomu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov pod „Právo na obmedzenie spracovania“.

Analytické nástroje a nástroje tretích poskytovateľov
Pri návšteve našej webovej stránky sa môže štatisticky vyhodnocovať vaše správanie pri surfovaní. To sa udeje predovšetkým pomocou cookies a takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania pri surfovaní sa uskutočňuje spravidla anonymne; správanie pri surfovaní nie je možné spätne odsledovať k vám. Voči tejto analýze môžete podať odpor alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov.

odrobnejšie informácie k tomu nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov.
Voči tejto analýze môžete podať odpor. O možnostiach odporu váš budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

2. Všeobecné upozornenia a informačné povinnosti

Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ týchto stránok berie ochranu vašich osobných údajov vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a podľa zákonných predpisov k ochrane osobných údajov, ako aj podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Keď používate túto webovú stránku, získavajú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých sa môžete vy osobne identifikovať. Predložené vyhlásenie o osobných údajoch vysvetľuje, aké údaje získavame a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to deje.

Upozorňujeme na to, že pri prenose údajov na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) sa môžu vyskytnúť medzery, čo sa týka bezpečnosti. Dokonalá ochrana osobných údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

Upozornenie na zodpovedné miesto
Zodpovedné miesto pre spracovanie osobných údajov na tejto webovej stránke je:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen

Telefón: 05204-915 0
E-mail: info@hoermann.de

Zodpovedné miesto je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samotná alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Odvolanie vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov
Mnoho procesov spracovania osobných údajov je možných iba s výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálne oznámenie e-mailom na nás. Zákonnosť spracovania osobných údajov uskutočnených až do odvolania zostáva odvolaním nedotknuté.

Právo na odpor proti získavaniu osobných údajov vo zvláštnych prípadoch, ako aj proti priamej reklame (čl. 21 DSGVO)
Keď sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. e alebo f DSGVO, máte kedykoľvek právo, z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej zvláštnej situácie, podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, to platí aj pre profilovanie podporované týmito ustanoveniami. Príslušný právny podklad, ktorý sa týka spracovania údajov, nájdete v tomto vyhlásení o osobných údajoch. Ak podáte námietku, vaše dotknuté osobné údaje sa nebudú viac spracovávať, iba vtedy áno, ak môžeme preukázať nevyhnuté chránené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú vaše záujmy, práva a slobody alebo spracovanie slúži na uplatnenie, realizáciu alebo obhajobu právnych nárokov (námietka podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO).

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú, aby bolo možné prevádzkovať priamu reklamu, tak máte právo kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu osobných údajov, týkajúcich sa vás, na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je v spojení s takouto priamou reklamou. Ak podáte námietku, vaše osobné údaje sa následne na účely priamej reklamy (námietka podľa čl. 21 ods. 2 DSGVO) viac nepoužijú.

Právo na sťažnosť na kompetentnom dozornom úrade
V prípade priestupkov voči DSGVO dotknutým osobám prináleží právo na sťažnosť na dozornom úrade, zvlášť v členskom štáte ich obvyklého pobytu, ich pracoviska alebo miesta domnelého priestupku. Právo na sťažnosť zostáva vzhľadom na iné administratívno-právne alebo súdne opravné prostriedky nedotknuté.

Právo na možnosť prenosu osobných údajov
Máte právo osobné údaje, ktoré sa spracúvajú automatizovane na základe vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy, nechať doručiť na seba alebo tretiu osobu v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ požadujete priamy prenos údajov na inú zodpovednú osobu, uskutoční sa to iba vtedy, pokiaľ je to technicky realizovateľné.

Kódovanie SSL, resp. TLS
Táto stránka využíva z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných obsahov, ako napríklad objednávok alebo dopytov, ktoré posielate na nás ako prevádzkovateľa stránky, kódovanie SSL, resp. TLS. Zakódované spojenie rozpoznáte na tom, že riadok s adresou prehliadača sa zmení z „http://” na „https://” a na symbole zámku vo vašom riadku prehliadača.

Keď je kódovanie SSL, resp. TLS aktivované, nemôžu sa údaje, ktoré na nás sprostredkujete, čítať prostredníctvom tretích osôb.

Informácia, zablokovanie, vymazanie a oprava
V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o vami uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a účele spracovania údajov a príp. právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. K tomu, ako aj k ďalším otázkam k téme osobné údaje sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži.
Právo na obmedzenie spracovania

Okrem toho máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. K tomu sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledovných prípadoch:

  • Ak popierate správnosť vašich osobných údajov uložených u nás, potrebujeme spravidla čas na to, aby sme ich skontrolovali. Na dobu kontroly máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Keď sa spracovanie vašich osobných údajov udialo/udeje nezákonne, môžete miesto vymazania požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov.
  • Keď vaše osobné údaje viac nepotrebujete, sú avšak potrebné na realizáciu, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo miesto vymazania požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak ste podali námietku podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO, musí sa uskutočniť zváženie medzi vašimi a našimi záujmami. Pokiaľ ešte nie je určené, koho záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Keď ste obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, tieto údaje – odhliadnuc od ich uloženia – sa smú spracovať iba s vaším súhlasom alebo na uplatnenie, realizáciu alebo obhajobu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

3. Osoba poverená ochranou osobných údajov

Zákonne predpísaná osoba poverená ochranou osobných údajov
Pre náš podniky sme vymenovali osobu poverenú ochranou osobných údajov.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
66953 Pirmasens

E-mail: datenschutz@hoermann.de

4. Záznam osobných údajov na našej webovej stránke

Cookies
Internetové stránky používajú čiastočne takzvané cookies. Cookies sa sledujú na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies slúžia na to, aby sme našu ponuku urobili jednoduchšou pre používateľa, efektívnejšou a bezpečnejšou. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a ktoré ukladá do pamäte váš prehliadač.

Väčšina nami používaných cookies sú takzvané „session cookies”. Na konci vašej návštevy budú automaticky vymazané. Ostatné cookies zostanú uložené na vašom koncovom zariadení až do ich vymazania. Tieto cookies nám umožňujú opätovne rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a umožnili cookies iba v jednotlivom prípade, aby ste vylúčili prijímanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne, ako aj aby ste aktivovali automatické vymazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní cookies môže byť funkčnosť tejto webovej stránky obmedzená.

Cookies, ktoré sú potrebné na realizáciu elektronického procesu komunikácie alebo na prípravu určitých, vami želaných funkcií (napr. funkcia tovarového koša), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní cookies kvôli technicky bezchybnej a optimalizovanej príprave svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné cookies (napr. cookies na analýzu vášho správania pri surfovaní), týmto sa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov venuje zvlášť.

Súbory prihlasovania na server
Správca stránok získava a ukladá informácie automaticky v takzvaných súboroch prihlasovania na server, ktoré váš prehliadač automaticky sprostredkuje na nás. Tieto sú:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • Referrer URL
  • Hostitelský názov počítača vykonávajúceho prístup
  • Presný čas dopytu servera
  • IP adresa

Spájanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutočňuje.
Záznam týchto údajov sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnom zobrazení a optimalizácii svojej webovej stránky – na tento účel sa musia zaznamenať súbory prihlasovania na server.

Kontaktný formulár
Ak nám chcete cez kontaktný formulár posielať dopyty, vaše údaje z formuláru dopytu vrátane vami tam uvedených kontaktných údajov sa uložia u nás za účelom spracovania dopytu a pre prípad pripojených otázok. Tieto údaje nepostúpime ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov zadaných do kontaktného formulára sa tým uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálne oznámenie e-mailom na nás. Zákonnosť procesov spracovania osobných údajov uskutočnených až do odvolania zostáva odvolaním nedotknuté.

Údaje zadané vami v kontaktnom formulári zostávajú u nás, kým nás nevyzvete na vymazanie, neodvoláte váš súhlas na uloženie alebo neodpadne účel uloženia údajov (napr. po ukončenom spracovaní vášho dopytu). Nutné zákonné ustanovenia – zvlášť lehoty na uschovanie – zostávajú nedotknuté.

Registrácia na našej webovej stránke
Na našej webovej stránke sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli využívať prídavné funkcie na stránke. K tomu zadané údaje používame iba na účely využívania príslušnej ponuky alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné údaje, na ktoré dostanete otázky pri registrácii, sa musia uviesť úplne. V opačnom prípade registráciu odmietneme.

Pre dôležité zmeny pri rozsahu ponuky alebo pri technicky potrebných zmenách používame pri registrácii uvedenú e-mailovú adresu, aby sme vás mohli informovať touto cestou.

Spracovanie údajov zadaných pri registrácii sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Vami udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálne oznámenie e-mailom na nás. Zákonnosť už uskutočnených procesov spracovania osobných údajov zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje získané pri registrácii ukladáme, pokiaľ ste na našej webovej stránke zaregistrovaní a následne sa tieto vymažú. Zákonné lehoty na uschovanie zostávajú nedotknuté.

5. Analytické nástroje a reklama

Webtrekk

Na štatistické vyhodnotenie používania našich webových stránok, ako aj na optimalizáciu našich ponúk používame technológie Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (www.webtrekk.com).
V rámci používania týchto webových stránok sa získavajú a vyhodnocujú informácie, ktoré sprostredkuje váš prehliadač. To sa uskutoční prostredníctvom technológie cookie a takzvaných pixelov, ktoré sú naviazané na každej webovej stránke. Pritom sa získavajú nasledovné údaje: Request (názov požadovaného súboru), typ/verzia prehliadača, jazyk prehliadača, použitý operačný systém, vnútorné rozlíšenie okna prehliadača, rozlíšenie obrazovky, aktivácia Javascript, zapnutie/vypnutie Java, zapnutie/vypnutie cookies, hĺbka farby, Referrer URL, IP-adresa (získava sa výlučne anonymizovane a priamo po jej použití sa znova vymaže), čas prístupu, kliknutia.

Možnosť priameho vztiahnutia na osobu je vždy vylúčená. Takto nazbierané údaje slúžia na vytvorenie anonymných profilov používania ktoré tvoria základ pre webové štatistiky. Údaje získane pomocou technológií Webtrekk sa bez zvlášť udeleného súhlasu dotknutej osoby nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníkov týchto webových stránok a nikdy sa nevedú spolu s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.

Získavanie a ukladanie osobných údajov prostredníctvom Webtrekk je možné kedykoľvek nepovoliť s účinnosťou pre budúcnosť. Na tento účel vyvolajte, prosím, nasledujúci odkaz. Potvrdením odkazu sa na vašom dátovom nosiči nastaví takzvaný opt-out-cookie. Tento cookie má platnosť 5 rokov. Zohľadnite, prosím, že pri vymazaní všetkých cookies na vašom počítači sa tiež vymaže tento opt-out-cookie, t. j., keď chcete naďalej nepovoliť anonymizované získavanie údajov prostredníctvom Webtrekk, musíte znova nastaviť opt-out-cookie. Opt-out-cookie je nastavený na prehliadač a počítač. V prípade, že navštevujete naše webové stránky z domu alebo z práce alebo ich navštevujete s rôznymi prehliadačmi, musíte v rôznych prehliadačoch, resp. na rozličných počítačoch aktivovať opt-out-cookie.